Nombres en chino

   
 


 

 

Home

Programas

Juegos

Libro de visitantes

Baja series tv

Tv online

Baja Peliculas

Peliculas online

Enlaces 135

"Creced y multiplicaos"

Tutoriales

Humor

Records de guinnes

Recetas de cocina

Nombres en chino

Trucos para msn

Enlaces

Supervivencia

suscribete al newlester

jugar escoba de 15 online

Server Cs.

Medusas

 


     
 

http://www.bruceleeweb.com/imagenes/jeetkunedo001.jpg


Abdón 阿夫东 [ā fū dōng]
Abel 阿维尔 [ā wéir]
Abelardo 阿维拉多 [ā wéi lā duō]
Abella 阿维利亚 [ā wéi lì yà]
Abian 阿维安 [ā wéi ān]
Abraham 阿夫拉姆 [ā fū lā mǔ]
Abraham 阿福拉安 [ā fú lā ān]
Abril 阿夫里尔 [ā fū lǐr]
Absalón 阿夫萨隆 [ā fū sà lóng]
Acedo 阿塞多 [ā sài duō]
Acero 阿塞罗 [ā sài luó]
Acevedo 阿塞维多 [ā sài wéi duō]
Acher 阿切尔 [ā qiēr]
Acosta 阿科斯达 [ā kē sī dá]
Adaberto 阿达尔维托 [ā dár wéi tuō]
Adame 阿达梅 [ā dá méi]
Adams 亚当斯 [yà dāng sī]
Adán 阿丹 [ā dān]
Adela 阿德拉 [ā dé lā]
Adelaida 阿德莱达 [ā dé lái dá]
Adelardo 阿德拉多 [ā dé lā duō]
Adelina 阿德利娜 [ā dé lì nà]
Adolf 阿道夫 [ā dào fū]
Adolfo 阿道夫 [ā dào fū]
Adolfo 阿道弗 [ā dào fú]
Adrián 阿德里安 [ā dé lǐ ān]
Adriana 阿德里亚娜 [ā dé lǐ yà nà]
Adriano 阿德里亚诺 [ā dé lǐ yà nuò]
África 阿非利加 [ā fēi lì jiā]
Agapito 阿加皮托 [ā jiā pí tuō]
Ágata 阿加塔 [ā jiā tǎ]
Agatón 阿加顿 [ā jiā dùn]
Agripina 阿格利皮娜 [ā gé lì pí nà]
Agripina 阿格里皮娜 [ā gé lǐ pí nà]
Agueda 阿格达 [ā gé dá]
Agüero 阿圭罗 [ā guī luó]
Aguilar 阿吉拉尔 [ā jí lār]
Aguilera 阿吉莱拉 [ā jí lái lā]
Aguirre 阿吉雷 [ā jí léi]
Agullo 阿古略 [ā gǔ lüè]
Agustín 阿古斯丁 [ā gǔ sī dīng]
Agustina 阿古斯蒂娜 [ā gǔ sī dì nà]
Aida 艾达 [ài dá]
Ainoa 艾诺娅 [ài nuò yà]
Airam 艾兰 [ài lán]
Aitana 艾塔纳 [ài tǎ nà]
Aitor 艾托尔 [ài tuōr]
Álamo 阿拉莫 [ā lā mò]
Álamos 阿拉莫斯 [ā lā mò sī]
Alano 阿拉诺 [ā lā nuò]
Alarcón 阿拉尔孔 [ā lār kǒng]
Alarico 阿拉理科 [ā lā lǐ kē]
Alba 阿尔瓦 [ār wǎ]
Albert 艾伯特 [ài bó tè]
Alberta 阿尔维塔 [ār wéi tǎ]
Alberti 阿尔维蒂 [ār wéi dì]
Alberto 阿尔维托 [ār wéi tuō]
Alberto 阿尔韦托 [ār wéi tuō]
Alcalá 阿尔卡拉 [ār kǎ lā]
Alceo 阿尔塞奥 [ār sài ào]
Alcides 阿尔西德斯 [ār xī dé sī]
Aldana 阿尔达纳 [ār dá nà]
Aldemar 阿尔德马尔 [ār dé mǎr]
Aldo 阿尔多 [ār duō]
Alegría 阿莱格里亚 [ā lái gé lǐ yà]
Alejandra 亚丽杭德拉 [yà lì háng dé lā]
Alejandro 亚历杭德罗 [yà lì háng dé luó]
Alejo 阿莱霍 [ā lái huò]
Alemán 阿莱曼 [ā lái màn]
Álex 亚利克斯 [yà lì kè sī]
Alexis 阿里克西斯 [ā lǐ kè xī sī]
Alfonso 阿方索 [ā fāng suǒ]
Alfredo 阿尔弗雷多 [ār fú léi duō]
Alfredo 阿尔弗雷德 [ār fú léi dé]
Alicia 阿丽西亚 [ā lì xī yà]
Alicia 阿莉西亚 [ā lì xī yà]
Alida 阿里达 [ā lǐ dá]
Alipio 阿利皮奥 [ā lì pí ào]
Alirio 阿利里奥 [ā lì lǐ ào]
Allen 阿伦 [ā lún]
Allende 阿连德 [ā lián dé]
Alma 阿尔马 [ār mǎ]
Almada 阿尔马达 [ār mǎ dá]
Almeyda 阿尔梅达 [ār méi dá]
Almudena 阿拉木德娜 [ā lā mù dé nà]
Alonso 阿隆索 [ā lóng suǒ]
Altamirano 阿尔塔米拉诺 [ār tǎ mǐ lā nuò]
Aluino 阿卢伊诺 [ā lú yī nuò]
Alvarado 阿尔瓦拉多 [ār wǎ lā duō]
Álvarez 阿尔瓦雷斯 [ār wǎ léi sī]
Álvaro 阿尔瓦罗 [ār wǎ luó]
Alves 阿尔维斯 [ār wéi sī]
Amadeo 阿马德奥 [ā mǎ dé ào]
Amado 阿马多 [ā mǎ duō]
Amador 阿马多尔 [ā mǎ duōr]
Amalia 阿马丽亚 [ā mǎ lì yà]
Amalia 阿马莉亚 [ā mǎ lì yà]
Amancio 阿曼西奥 [ā màn xī ào]
Amanda 阿曼达 [ā màn dá]
Amara 阿玛拉 [ā mǎ lā]
Amaranta 阿马兰塔 [ā mǎ lán tǎ]
Amata 阿马塔 [ā mǎ tǎ]
Amaya 阿马亚 [ā mǎ yà]
Ámbar 安吧尔 [ān bar]
Ambrosio 安布罗西奥 [ān bù luó xī ào]
Amelia 阿梅利亚 [ā méi lì yà]
Amelia 阿梅莉亚 [ā méi lì yà]
Américo 阿梅里科 [ā méi lǐ kē]
Amilcar 阿米尔卡 [ā mǐr kǎ]
Amparo 安吧罗 [ān ba luó]
Amparo 安帕罗 [ān pà luó]
Ana 安娜 [ān nà]
Anabel 安娜佩尔 [ān nà pèir]
Anacreonte 安纳克雷翁特 [ān nà kè léi wēng tè]
Analia 阿纳莉亚 [ā nà lì yà]
Anastasio 安纳斯塔西奥 [ān nà sī tǎ xī ào]
Anderson 安德森 [ān dé sēn]
Andrade 安德拉德 [ān dé lā dé]
André 安德烈 [ān dé liè]
Andrea 安德烈娅 [ān dé liè yà]
Andrei 安德雷 [ān dé léi]
Andrés 安德烈斯 [ān dé liè sī]
Ángel 安赫尔 [ān hèr]
Ángela 安杰拉 [ān jié lā]
Ángela 安赫拉 [ān hè lā]
Ángeles 安赫莱斯 [ān hè lái sī]
Angélica 安赫利卡 [ān hè lì kǎ]
Ángelo 安赫洛 [ān hè luò]
Angie 安挤 [ān jǐ]
Ani 阿尼 [ā ní]
Aníbal 阿尼瓦尔 [ā ní wǎr]
Aniceto 阿尼塞托 [ā ní sài tuō]
Anita 阿尼塔 [ā ní tǎ]
Anselmo 安塞尔莫 [ān sàir mò]
Anthony 安东尼 [ān dōng ní]
Antígono 安蒂戈诺 [ān dì gē nuò]
Antonela 安东内拉 [ān dōng nèi lā]
Antonia 安东尼亚 [ān dōng ní yà]
Antonia 安东尼娅 [ān dōng ní yà]
Antonio 安东尼噢 [ān dōng ní ō]
Antonio 安东尼奥 [ān dōng ní ào]
Antúnez 安图内斯 [ān tú nèi sī]
Apolinario 阿波利纳里奥 [ā bō lì nà lǐ ào]
Apolodoro 阿波洛多罗 [ā bō luò duō luó]
Apolonio 阿波洛尼奥 [ā bō luò ní ào]
Aquiles 阿基莱斯 [ā jī lái sī]
Aquilino 阿基利诺 [ā jī lì nuò]
Araceli 阿拉塞利 [ā lā sāi lì]
Aragón 阿拉贡 [ā lā gòng]
Arancha 阿兰查 [ā lán chá]
Arcadio 阿卡迪奥 [ā kǎ dí ào]
Arce 阿尔赛 [ār sài]
Arenales 阿雷纳尔莱斯 [ā léi nàr lái sī]
Argimiro 阿希米罗 [ā xī mǐ luó]
Ariel 阿列尔 [ā lièr]
Aristóbolo 阿里斯托沃夫 [ā lǐ sī tuō wò fū]
Aristófanes 阿里斯托法内斯 [ā lǐ sī tuō fǎ nèi sī]
Armando 阿曼多 [ā màn duō]
Arnaldo 阿纳尔多 [ā nàr duō]
Arnaldo 阿诺尔多 [ā nuòr duō]
Arnau 阿尔瑙 [ār nǎo]
Arreola 阿雷奥拉 [ā léi ào lā]
Arriano 阿里亚诺 [ā lǐ yà nuò]
Arrio 阿里奥 [ā lǐ ào]
Arroya 阿罗亚 [ā luó yà]
Arroyo 阿罗约 [ā luó yuē]
Arsenio 阿塞尼噢 [ā sāi ní ō]
Arsenio 阿赛尼奥 [ā sài ní ào]
Artajerjes 阿塔赫尔赫斯 [ā tǎ hèr hè sī]
Arteaga 阿特亚加 [ā tè yà jiā]
Arturo 阿图罗 [ā tú luó]
Arvey 阿尔维伊 [ār wéi yī]
Assael 阿萨埃尔 [ā sà āir]
Astrid 阿斯德里特 [ā sī dé lǐ tè]
Asturia 阿斯图里亚 [ā sī tú lǐ yà]
Asturias 阿斯图里亚斯 [ā sī tú lǐ yà sī]
Asurbánipal 阿苏瓦尼帕尔 [ā sū wǎ ní pàr]
Atalia 阿搭理娅 [ā dā lǐ yà]
Atila 阿蒂拉 [ā dì lā]
Augusto 奥古斯托 [ào gǔ sī tuō]
Aurea 奥乐阿 [ào lè ā]
Aureliano 奥雷利亚诺 [ào léi lì yà nuò]
Aurelio 奥雷利奥 [ào léi lì ào]
Aurelio 奥雷略 [ào léi lüè]
Aurora 奥罗拉 [ào luó lā]
Avellaneda 阿维利亚内达 [ā wéi lì yà nèi dá]
Averill 艾夫里尔 [ài fū lǐr]
Ávila 阿维拉 [ā wéi lā]
Avilez 阿维莱斯 [ā wéi lái sī]
Axel 阿克塞尔 [ā kè sāir]
Ayala 阿亚拉 [ā yà lā]
Ayelen 阿叶楞 [ā yè léng]
Azahara 阿萨阿拉 [ā sà ā lā]
Azucena 阿苏塞纳 [ā sū sāi nà]
Azuela 阿苏埃拉 [ā sū āi lā]
Azul 阿苏了 [ā sū le]
Bacca 巴卡 [bā kǎ]
Balbino 巴尔维诺 [bār wéi nuò]
Baldomero 巴尔多梅罗 [bār duō méi luó]
Ballesteros 巴列斯特罗斯 [bā liè sī tè luó sī]
Baltasar 巴尔塔萨 [bār tǎ sà]
Bárbara 巴巴拉 [bā bā lā]
Barbosa 巴尔沃萨 [bār wò sà]
Barca 巴尔卡 [bār kǎ]
Barquero 巴尔克罗 [bār kè luó]
Barrenechea 巴雷内切亚 [bā léi nèi qiē yà]
Bartolomé 巴托洛梅 [bā tuō luò méi]
Basilio 巴西略 [bā xī lüè]
Bautista 包蒂斯塔 [bāo dì sī tǎ]
Bazán 巴桑 [bā sāng]
Beatriz 比阿特丽斯 [bǐ ā tè lì sī]
Beatriz 贝亚特里斯 [bèi yà tè lǐ sī]
Becerril 贝塞里尔 [bèi sài lǐr]
Beda 蓓达 [bèi dá]
Begoña 贝戈尼亚 [bèi gē ní yà]
Belén 贝莱恩 [bèi lái ēn]
Belisario 贝利萨里奥 [bèi lì sà lǐ ào]
Bello 贝略 [bèi lüè]
Beltrán 贝尔特兰 [bèir tè lán]
Benavente 贝纳文特 [bèi nà wén tè]
Benavides 贝纳维德斯 [bèi nà wéi dé sī]
Benedicto 贝内迪克托 [bèi nèi dí kè tuō]
Benigno 贝尼尼奥 [bèi ní ní ào]
Benignos 贝尼尼奥斯 [bèi ní ní ào sī]
Benita 贝妮塔 [bèi ní tǎ]
Benítez 贝尼特斯 [bèi ní tè sī]
Benito 贝尼托 [bèi ní tuō]
Benjamín 本亚明 [běn yà míng]
Benjamín 本哈明 [běn hā míng]
Béquer 贝克尔 [bèi kèr]
Berenguer 贝伦克尔 [bèi lún kèr]
Berenice 贝雷尼斯 [bèi léi ní sī]
Bermúdez 贝穆德斯 [bèi mù dé sī]
Bermudo 贝尔穆多 [bèir mù duō]
Bernabé 贝尔纳维 [bèir nà wéi]
Bernabé 贝尔纳韦 [bèir nà wéi]
Bernal 贝尔纳尔 [bèir nàr]
Bernaldo 贝纳尔多 [bèi nàr duō]
Bernárdez 贝纳德斯 [bèi nà dé sī]
Bernardino 贝纳迪诺 [bèi nà dí nuò]
Bernardo 贝尔纳多 [bèir nà duō]
Berónica 贝罗尼卡 [bèi luó ní kǎ]
Berta 贝尔塔 [bèir tǎ]
Betancourt 贝当古 [bèi dāng gǔ]
Bettina 贝蒂纳 [bèi dì nà]
Bilal 比拉拉 [bǐ lā lā]
Blanca 布兰卡 [bù lán kǎ]
Blanco 布兰科 [bù lán kē]
Blas 布拉斯 [bù lā sī]
Blasco 布拉斯科 [bù lā sī kē]
Bolívar 博利瓦尔 [bó lì wǎr]
Bonifacio 博尼法西奥 [bó ní fǎ xī ào]
Borbón 博尔冯 [bór féng]
Borges 博尔赫斯 [bór hè sī]
Boris 鲍里斯 [bào lǐ sī]
Borja 博尔哈 [bór hā]
Bosch 博什 [bó shí]
Botto 博托 [bó tuō]
Braulio 布劳略 [bù láo lüè]
Bravo 布拉沃 [bù lā wò]
Bruna 布鲁纳 [bù lǔ nà]
Bruno 布鲁诺 [bù lǔ nuò]
Buenaventura 布埃斯文图拉 [bù āi sī wén tú lā]
Bueno 布埃诺 [bù āi nuò]
Burgos 布尔戈斯 [bùr gē sī]
Busch 布什 [bù shí]
Bustelo 布斯特洛 [bù sī tè luò]
Cabal 卡瓦尔 [kǎ wǎr]
Caballero 卡瓦列罗 [kǎ wǎ liè luó]
Cadena 卡德纳 [kǎ dé nà]
Cadoza 卡多萨 [kǎ duō sà]
Caldera 卡尔德拉 [kǎr dé lā]
Calderón 卡尔德隆 [kǎr dé lóng]
Caligo 卡利戈 [kǎ lì gē]
Calixto 卡利斯托 [kǎ lì sī tuō]
Calleja 卡列哈 [kǎ liè hā]
Callejas 卡列哈斯 [kǎ liè hā sī]
Calles 卡列斯 [kǎ liè sī]
Calvino 卡尔维诺 [kǎr wéi nuò]
Calvo 卡尔沃 [kǎr wò]
Camacho 卡马乔 [kǎ mǎ qiáo]
Camargo 卡马戈 [kǎ mǎ gē]
Camila 卡米拉 [kǎ mǐ lā]
Camille 卡米列 [kǎ mǐ liè]
Camilo 卡米洛 [kǎ mǐ luò]
Campo 坎波 [kǎn bō]
Campos 坎波斯 [kǎn bō sī]
Candela 坎德拉 [kǎn dé lā]
Candelaria 坎德拉利亚 [kǎn dé lā lì yà]
Cándido 坎迪多 [kǎn dí duō]
Cané 卡内 [kǎ nèi]
Cano 卡诺 [kǎ nuò]
Cantú 坎图 [kǎn tú]
Caracala 卡拉卡拉 [kǎ lā kǎ lā]
Cárdenas 卡德纳斯 [kǎ dé nà sī]
Cardona 卡多纳 [kǎ duō nà]
Cardozo 卡多索 [kǎ duō suǒ]
Carina 卡利纳 [kǎ lì nà]
Carla 卡拉 [kǎ lā]
Carlo 卡洛 [kǎ luò]
Carlomagno 卡洛马尼奥 [kǎ luò mǎ ní ào]
Carlos 卡洛斯 [kǎ luò sī]
Carlota 卡洛塔 [kǎ luò tǎ]
Carmelo 卡梅洛 [kǎ méi luò]
Carmen 卡门 [kǎ mén]
Carol 卡罗 [kǎ luó]
Carola 卡洛拉 [kǎ luò lā]
Carolina 卡罗利娜 [kǎ luó lì nà]
Carpena 卡尔佩纳 [kǎr pèi nà]
Carpentier 卡彭铁尔 [kǎ péng tiěr]
Carranca 卡兰卡 [kǎ lán kǎ]
Carreño 卡雷尼奥 [kǎ léi ní ào]
Carrillo 卡里略 [kǎ lǐ lüè]
Carrión 卡里翁 [kǎ lǐ wēng]
Carvajal 卡瓦哈尔 [kǎ wǎ hār]
Carvalho 卡瓦略 [kǎ wǎ lüè]
Carvallo 卡瓦略 [kǎ wǎ lüè]
Casablanca 卡萨布兰卡 [kǎ sà bù lán kǎ]
Casandra 卡桑德拉 [kǎ sāng dé lā]
Casiano 卡西亚诺 [kǎ xī yà nuò]
Casimiro 卡西米罗 [kǎ xī mǐ luó]
Casio 卡西奥 [kǎ xī ào]
Caso 卡索 [kǎ suǒ]
Castellano 加斯特里亚诺 [jiā sī tè lǐ yà nuò]
Castellanos 加斯特里亚诺斯 [jiā sī tè lǐ yà nuò sī]
Castilla 加斯蒂利亚 [jiā sī dì lì yà]
Castillo 加斯蒂略 [jiā sī dì lüè]
Castro 卡斯特罗 [kǎ sī tè luó]
Catalina 卡塔利纳 [kǎ tǎ lì nà]
Catalina 卡达利娜 [kǎ dá lì nà]
Catilina 卡蒂利娜 [kǎ dì lì nà]
Catón 卡顿 [kǎ dùn]
Cayetano 卡耶塔诺 [kǎ yē tǎ nuò]
Cayo 卡约 [kǎ yuē]
Cecil 塞西尔 [sāi xīr]
Cecilia 塞西莉亚 [sāi xī lì yà]
Cecilio 塞西略 [sài xī lüè]
Ceferino 塞费里诺 [sài fèi lǐ nuò]
Celdán 塞尔丹 [sàir dān]
Celeste 塞莱斯特 [sāi lái sī tè]
Celestino 塞莱斯蒂诺 [sāi lái sī dì nuò]
Celia 塞利亚 [sāi lì yà]
Celina 塞丽娜 [sāi lì nà]
Celso 塞尔索 [sàir suǒ]
Ceniceros 赛尼塞罗斯 [sài ní sài luó sī]
Cervantes 塞万提斯 [sài wàn tí sī]
César 塞萨尔 [sāi sàr]
Cesáreo 塞萨雷奥 [sài sà léi ào]
Cevallos 塞瓦略斯 [sài wǎ lüè sī]
Chapa 查帕 [chá pà]
Chaves 查维斯 [chá wéi sī]
Chávez 查维斯 [chá wéi sī]
Chema 切玛 [qiē mǎ]
Chicho 池稠 [chí chóu]
Choan 稠安 [chóu ān]
Chucho 丘乔 [qiū qiáo]
Cicerón 西塞龙 [xī sài lóng]
Cienfuegos 西恩富戈斯 [xī ēn fù gē sī]
Cincinato 辛西纳多 [xīn xī nà duō]
Cintia 辛蒂亚 [xīn dì yà]
Cipriano 西普里亚诺 [xī pǔ lǐ yà nuò]
Cirilo 西里洛 [xī lǐ luò]
Ciro 西罗 [xī luó]
Clara 克拉拉 [kè lā lā]
Claudia 克劳迪亚 [kè láo dí yà]
Claudia 格劳迪亚 [gé láo dí yà]
Claudio 克劳迪噢 [kè láo dí ō]
Claudio 克劳迪奥 [kè láo dí ào]
Cleanto 克莱安托 [kè lái ān tuō]
Clemencia 克莱门西亚 [kè lái mén xī yà]
Clemente 克莱门特 [kè lái mén tè]
Cleóbulo 克莱奥武洛 [kè lái ào wǔ luò]
Cleto 克莱托 [kè lái tuō]
Clodomiro 克洛多米罗 [kè luò duō mǐ luó]
Clodoveo 克洛多维奥 [kè luò duō wéi ào]
Clotario 克洛塔里奥 [kè luò tǎ lǐ ào]
Clotilde 克洛蒂尔德 [kè luò dìr dé]
Collado 科利亚多 [kē lì yà duō]
Colón 科隆 [kē lóng]
Colorado 科洛拉多 [kē luò lā duō]
Cómodo 科莫多 [kē mò duō]
Concepción 孔塞普西翁 [kǒng sài pǔ xī wēng]
Concepción 康塞普西翁 [kāng sāi pǔ xī wēng]
Concha 孔查 [kǒng chá]
Conrado 孔拉多 [kǒng lā duō]
Constancia 康斯坦西亚 [kāng sī tǎn xī yà]
Constancio 康斯坦西奥 [kāng sī tǎn xī ào]
Constantino 康斯坦丁诺 [kāng sī tǎn dīng nuò]
Constanza 康斯但萨 [kāng sī dàn sà]
Consuelo 孔苏埃洛 [kǒng sū āi luò]
Contreras 孔特雷拉斯 [kǒng tè léi lā sī]
Coral 科拉尔 [kē lār]
Corales 科拉莱斯 [kē lā lái sī]
Córdoba 科尔多瓦 [kēr duō wǎ]
Corina 科利纳 [kē lì nà]
Cornelio 科尔内略 [kēr nèi lüè]
Cortázar 科塔萨尔 [kē tǎ sàr]
Cortés 科尔特斯 [kēr tè sī]
Cosme 科斯梅 [kē sī méi]
Costa 科斯塔 [kē sī tǎ]
Costas 科斯塔斯 [kē sī tǎ sī]
Covadonga 科瓦东加 [kē wǎ dōng jiā]
Cramer 克拉梅尔 [kè lā méir]
Crescencio 克里森斯哦 [kè lǐ sēn sī ó]
Crescencio 克雷森西奥 [kè léi sēn xī ào]
Creso 克雷索 [kè léi suǒ]
Crespo 克雷斯波 [kè léi sī bō]
Crisóstomo 克里索斯托莫 [kè lǐ suǒ sī tuō mò]
Crispín 克里斯平 [kè lǐ sī píng]
Cristian 克里斯蒂安 [kè lǐ sī dì ān]
Cristiano 克里斯蒂亚诺 [kè lǐ sī dì yà nuò]
Cristina 克里斯蒂娜 [kè lǐ sī dì nà]
Cristina 克里斯蒂纳 [kè lǐ sī dì nà]
Cristino 克里斯蒂诺 [kè lǐ sī dì nuò]
Cristo 克里斯托 [kè lǐ sī tuō]
Cristóbal 克里斯托瓦尔 [kè lǐ sī tuō wǎr]
Cristy 克里斯蒂 [kè lǐ sī dì]
Cruz 克鲁斯 [kè lǔ sī]
Cueva 奎瓦斯 [kuí wǎ sī]
Cuevas 奎瓦斯 [kuí wǎ sī]
Curcio 库尔西奥 [kùr xī ào]
Dagoberto 达戈维托 [dá gē wéi tuō]
Daisy 戴西 [dài xī]
Dalmiro 达尔米罗 [dár mǐ luó]
Damaso 达马索 [dá mǎ suǒ]
Damián 达米安 [dá mǐ ān]
Damián 达米安 [dá mǐ ān]
Daniel 丹尼尔 [dān nír]
Daniela 丹尼埃拉 [dān ní āi lā]
Daniela 丹尼尔拉 [dān nír lā]
Daniels 丹尼尔斯 [dān nír sī]
Danilo 达尼洛 [dá ní luò]
Darío 达里噢 [dá lǐ ō]
Darío 达里奥 [dá lǐ ào]
Dary 达日 [dá rì]
David 戴维 [dài wéi]
Davids 戴维斯 [dài wéi sī]
David 达卫 [dá wèi]
Dayan 达岩 [dá yán]
De la Vega 德拉维加 [dé lā wéi jiā]
De las Torres 德拉斯托雷斯 [dé lā sī tuō léi sī]
De Marchi 德尔马奇 [dér mǎ qí]
Debora 德沃拉 [dé wò lā]
Deguene 德亨内 [dé hēng nèi]
Deisi 德意思 [dé yì sī]
Delfino 德尔菲诺 [dér fēi nuò]
Delgado 德尔加多 [dér jiā duō]
Demetrio 德梅特里奥 [dé méi tè lǐ ào]
Demian 德米安 [dé mǐ ān]
Demóstenes 德莫斯特内斯 [dé mò sī tè nèi sī]
Denise 丹尼斯 [dān ní sī]
Dennise 丹尼瑟 [dān ní sè]
Desiderio 德西德里奥 [dé xī dé lǐ ào]
Desire 德西雷 [dé xī léi]
Devota 德奥塔 [dé ào tǎ]
Diamela 迪亚梅拉 [dí yà méi lā]
Diana 黛安娜 [dài ān nà]
Díaz 迪亚斯 [dí yà sī]
Diego 迭戈 [dié gē]
Dinio 迪尼噢 [dí ní ō]
Díogenes 迪奥赫内斯 [dí ào hè nèi sī]
Díomedes 迪奥梅德斯 [dí ào méi dé sī]
Dionisia 迪奥尼西娅 [dí ào ní xī yà]
Dionisio 迪奥尼西奥 [dí ào ní xī ào]
Diosdado 迪奥斯达多 [dí ào sī dá duō]
Dolores 多洛雷斯 [duō luò léi sī]
Domiciano 多米西亚诺 [duō mǐ xī yà nuò]
Domingo 多明戈 [duō míng gē]
Domínguez 多明格斯 [duō míng gé sī]
Dominica 多米尼克 [duō mǐ ní kè]
Donato 多纳托 [duō nà tuō]
Dora 多拉 [duō lā]
Dorado 多拉多 [duō lā duō]
Dori 多利 [duō lì]
Doris 多利丝 [duō lì sī]
Dorotea 多罗特阿 [duō luó tè ā]
Eb 埃帕 [āi pà]
Echegaray 埃切加赖 [āi qiē jiā lài]
Echeverría 埃切维里亚 [āi qiē wéi lǐ yà]
Edgar 埃德加 [āi dé jiā]
Edgardo 埃德加多 [āi dé jiā duō]
Edilberto 埃迪尔韦托 [āi dír wéi tuō]
Edmundo 埃德孟多 [āi dé mèng duō]
Eduardo 埃德华多 [āi dé huá duō]
Eduardo 爱德华多 [ài dé huá duō]
Edurne 诶杜尔内 [诶dùr nèi]
Edwin 埃德温 [āi dé wēn]
Ejair 埃哈伊尔 [āi hā yīr]
Eladio 埃拉迪奥 [āi lā dí ào]
Elagábalo 埃拉加瓦洛 [āi lā jiā wǎ luò]
Eleazar 埃莱亚萨 [āi lái yà sà]
Elena 埃伦娜 [āi lún nà]
Elena 埃莱娜 [āi lái nà]
Eleuterio 埃莱乌特里奥 [āi lái wū tè lǐ ào]
Eleuterio 埃莱鸟特里噢 [āi lái niǎo tè lǐ ō]
Elias 埃利亚斯 [āi lì yà sī]
Elías 埃利亚斯 [āi lì yà sī]
Elida 埃利达 [āi lì dá]
Eliecer 埃列塞尔 [āi liè sàir]
Elisa 埃利萨 [āi lì sà]
Elisa 埃莉萨 [āi lì sà]
Elisabeth 伊莉莎白 [yī lì shā bái]
Eliseo 埃利塞噢 [āi lì sāi ō]
Eliseo 埃利塞奥 [āi lì sài ào]
Ely 埃利 [āi lì]
Elóisa 埃洛伊萨 [āi luò yī sà]
Eloy 埃洛伊 [āi luò yī]
Elpidio 埃尔皮迪奥 [āir pí dí ào]
Elsa 埃尔萨 [āir sà]
Elvira 埃尔维拉 [āir wéi lā]
Elvis 埃尔维斯 [āir wéi sī]
Ema 埃玛 [āi mǎ]
Emeterio 埃梅特里奥 [āi méi tè lǐ ào]
Emilia 埃米利亚 [āi mǐ lì yà]
Emilia 埃米莉娅 [āi mǐ lì yà]
Emiliano 埃米利亚诺 [āi mǐ lì yà nuò]
Emilio 埃米略 [āi mǐ lüè]
Emilio 埃米莉噢 [āi mǐ lì ō]
Enaut 埃纳无特 [āi nà wú tè]
Encina 恩西纳 [ēn xī nà]
Encinas 恩西纳斯 [ēn xī nà sī]
Eneritz 埃内利特 [āi nèi lì tè]
Engracia 恩格拉西亚 [ēn gé lā xī yà]
Enma 埃马 [āi mǎ]
Enrico 恩里科 [ēn lǐ kē]
Enrique 恩里克 [ēn lǐ kè]
Enriqueta 恩里克塔 [ēn lǐ kè tǎ]
Eratóstenes 埃拉托斯特内斯 [āi lā tuō sī tè nèi sī]
Ercilla 埃尔西利亚 [āir xī lì yà]
Erendira 埃伦迪拉 [āi lún dí lā]
Erick 埃里克 [āi lǐ kè]
Erika 埃里卡 [āi lǐ kǎ]
Ernesto 埃内斯托 [āi nèi sī tuō]
Escáligero 埃斯卡利赫罗 [āi sī kǎ lì hè luó]
Escalona 埃斯卡洛纳 [āi sī kǎ luò nà]
Escobar 埃斯科瓦尔 [āi sī kē wǎr]
Esmeralda 埃斯梅拉达 [āi sī méi lā dá]
Esopo 埃索波 [āi suǒ bō]
Espartaco 埃斯帕塔科 [āi sī pà tǎ kē]
Esperanza 埃斯佩兰萨 [āi sī pèi lán sà]
Espinosa 埃斯皮诺萨 [āi sī pí nuò sà]
Esquilo 埃斯基洛 [āi sī jī luò]
Esquines 埃斯基内斯 [āi sī jī nèi sī]
Esquivel 埃斯基维尔 [āi sī jī wéir]
Estanislao 埃斯塔尼斯劳 [āi sī tǎ ní sī láo]
Esteban 埃斯特万 [āi sī tè wàn]
Estefan 埃斯特芳 [āi sī tè fāng]
Estefania 埃斯特发尼亚 [āi sī tè fā ní yà]
Estefanía 埃斯特法尼亚 [āi sī tè fǎ ní yà]
Estefano 埃斯特法诺 [āi sī tè fǎ nuò]
Estela 埃斯特拉 [āi sī tè lā]
Ester 埃斯特尔 [āi sī tèr]
Estibaliz 埃斯蒂帕利 [āi sī dì pà lì]
Estrabón 埃斯特拉冯 [āi sī tè lā féng]
Estradivario 埃斯特拉迪瓦里奥 [āi sī tè lā dí wǎ lǐ ào]
Estrella 埃斯特雷亚 [āi sī tè léi yà]
Estrella 埃斯特雷利亚 [āi sī tè léi lì yà]
Etchebarne 埃切瓦尔内 [āi qiē wǎr nèi]
Euclides 欧克利德斯 [ōu kè lì dé sī]
Eufemio 欧费米奥 [ōu fèi mǐ ào]
Eufrasio 欧弗拉西奥 [ōu fú lā xī ào]
Eufrosina 欧弗拉西娜 [ōu fú lā xī nà]
Eugenia 欧亨尼亚 [ōu hēng ní yà]
Eugenia 欧亨尼娅 [ōu hēng ní yà]
Eugenio 欧亨尼哦 [ōu hēng ní ó]
Eugenio 欧亨尼奥 [ōu hēng ní ào]
Eulalia 欧拉利亚 [ōu lā lì yà]
Eulogia 欧洛希亚 [ōu luò xī yà]
Eulogio 欧洛希奥 [ōu luò xī ào]
Eusebio 欧塞维奥 [ōu sài wéi ào]
Eustaquio 欧斯塔基奥 [ōu sī tǎ jī ào]
Eutimio 欧蒂米奥 [ōu dì mǐ ào]
Eva 埃娃 [āi wá]
Evaristo 埃瓦里斯托 [āi wǎ lǐ sī tuō]
Ezequiel 埃塞基耶尔 [āi sài jī yēr]
Ezequiel 埃责其尔 [āi zé qír]
Fabián 法维安 [fǎ wéi ān]
Fabian 费边 [fèi biān]
Fabila 法维拉 [fǎ wéi lā]
Fabio 法维奥 [fǎ wéi ào]
Fabiola 法维奥拉 [fǎ wéi ào lā]
Fabiola 法韦哦拉 [fǎ wéi ó lā]
Fabriciano 法夫里西亚诺 [fǎ fū lǐ xī yà nuò]
Facundo 法昆多 [fǎ kūn duō]
Fatima 法蒂玛 [fǎ dì mǎ]
Fatone 法托内 [fǎ tuō nèi]
Faure 福雷 [fú léi]
Faustino 福斯蒂诺 [fú sī dì nuò]
Fausto 福斯托 [fú sī tuō]
Favio 法维哦 [fǎ wéi ó]
Fe 费 [fèi]
Federica 费德丽卡 [fèi dé lì kǎ]
Federico 费德里科 [fèi dé lǐ kē]
Fedra 费德拉 [fèi dé lā]
Fedro 费德罗 [fèi dé luó]
Felicia 费利西亚 [fèi lì xī yà]
Feliciano 费利西亚诺 [fèi lì xī yà nuò]
Felicísimo 费利西西莫 [fèi lì xī xī mò]
Felipa 费利帕 [fèi lì pà]
Felipe 费利佩 [fèi lì pèi]
Felisa 费利萨 [fèi lì sà]
Felix 费利克斯 [fèi lì kè sī]
Félix 费利克斯 [fèi lì kè sī]
Fermin 费尔明 [fèir míng]
Fermín 费尔明 [fèir míng]
Fernán 费尔南 [fèir nán]
Fernanda 费尔南塔 [fèir nán tǎ]
Fernández 费尔南德斯 [fèir nán dé sī]
Fernando 费尔南多 [fèir nán duō]
Ferrán 费兰 [fèi lán]
Ferrer 费雷尔 [fèi léir]
Fidel 菲德尔 [fēi dér]
Figueroa 菲格罗亚 [fēi gé luó yà]
Filemón 菲莱蒙 [fēi lái méng]
Filiberto 菲利维托 [fēi lì wéi tuō]
Filippo 菲利波 [fēi lì bō]
Filomena 菲洛梅娜 [fēi luò méi nà]
Fiore 菲奥雷 [fēi ào léi]
Fiorella 菲奥雷垃 [fēi ào léi 垃]
Fischer 费希尔 [fèi xīr]
Flavia 弗拉维亚 [fú lā wéi yà]
Flaviano 弗拉维亚诺 [fú lā wéi yà nuò]
Flavio 弗拉为哦 [fú lā wéi ó]
Flavio 弗拉维奥 [fú lā wéi ào]
Floilan 弗罗伊兰 [fú luó yī lán]
Flor 弗落尔 [fú làr]
Flora 弗洛拉 [fú luò lā]
Florencia 弗洛伦西亚 [fú luò lún xī yà]
Florencio 弗洛伦西奥 [fú luò lún xī ào]
Florentino 弗洛伦蒂诺 [fú luò lún dì nuò]
Flores 弗洛雷斯 [fú luò léi sī]
Foción 福松 [fú sōng]
Fortunato 福尔图纳托 [fúr tú nà tuō]
Francisca 弗朗西斯卡 [fú lǎng xī sī kǎ]
Francisco 弗朗西斯科 [fú lǎng xī sī kē]
Franco 佛朗哥 [fó lǎng gē]
Franco 弗朗哥 [fú lǎng gē]
Freddy 弗雷迪 [fú léi dí]
Fredegunda 弗雷德贡达 [fú léi dé gòng dá]
Frida 弗里达 [fú lǐ dá]
Frider 弗利特尔 [fú lì tèr]
Frine 弗理内 [fú lǐ nèi]
Froila 弗罗伊拉 [fú luó yī lā]
Fructuoso 弗鲁克托索 [fú lǔ kè tuō suǒ]
Fuente 富恩特 [fù ēn tè]
Fuentes 富恩特斯 [fù ēn tè sī]
Fulgencio 富尔亨西奥 [fùr hēng xī ào]
Gabino 加维诺 [jiā wéi nuò]
Gabriel 加夫列尔 [jiā fū lièr]
Gabriela 加夫列拉 [jiā fū liè lā]
Galdós 加尔多斯 [jiār duō sī]
Galeno 加莱诺 [jiā lái nuò]
Galicia 加利西亚 [jiā lì xī yà]
Galieno 加列诺 [jiā liè nuò]
Galíndez 加林德斯 [jiā lín dé sī]
Gallardo 加利亚多 [jiā lì yà duō]
Gallego 加列戈 [jiā liè gē]
Gallegos 加列戈斯 [jiā liè gē sī]
Galo 加洛 [jiā luò]
Gamarra 加马拉 [jiā mǎ lā]
García 加西亚 [jiā xī yà]
Garcidueñas 加西杜尼亚斯 [jiā xī dù ní yà sī]
Garrido 加里多 [jiā lǐ duō]
Garza 加尔萨 [jiār sà]
Gaspar 加斯帕尔 [jiā sī pàr]
Gaston 加斯东 [jiā sī dōng]
Gastón 加斯东 [jiā sī dōng]
Gaudencio 高登西奥 [gāo dēng xī ào]
Gauttier 高铁尔 [gāo tiěr]
Gayo 加约 [jiā yuē]
Geminiano 赫米尼亚诺 [hè mǐ ní yà nuò]
Genesis 和内思斯 [hé nèi sī sī]
Genma 盖马 [gài mǎ]
Genoveva 赫诺维瓦 [hè nuò wéi wǎ]
Geofredo 赫奥弗雷多 [hè ào fú léi duō]
Georgina 格欧尔格纳 [gé ōur gé nà]
Geovanny 赫奥瓦尼 [hè ào wǎ ní]
Gerardo 赫尔拉多 [hèr lā duō]
Gerardo 赫拉尔多 [hè lār duō]
German 赫尔曼 [hèr màn]
Germán 赫尔曼 [hèr màn]
Germánico 赫马尼科 [hè mǎ ní kē]
Gerónimo 赫罗尼莫 [hè luó ní mò]
Gertrude 赫特鲁德 [hè tè lǔ dé]
Gertrudis 赫特鲁迪斯 [hè tè lǔ dí sī]
Gervasio 赫瓦西奥 [hè wǎ xī ào]
Gil 希尔 [xīr]
Gilberto 希尔维托 [xīr wéi tuō]
Gina 希娜 [xī nà]
Gines 希内斯 [xī nèi sī]
Ginés 希内斯 [xī nèi sī]
Giorgio 希奥尔希奥 [xī àor xī ào]
Giovanni 吉奥万尼 [jí ào wàn ní]
Giovanni 乔瓦尼 [qiáo wǎ ní]
Giraldo 希拉尔多 [xī lār duō]
Gisela 希瑟拉 [xī sè lā]
Giúdice 朱迪塞 [zhū dí sài]
Giuliana 朱利阿纳 [zhū lì ā nà]
Gladys 格拉迪斯 [gé lā dí sī]
Gloria 格洛丽亚 [gé luò lì yà]
Gloria 格洛里亚 [gé luò lǐ yà]
Glorinela 格洛里内亚 [gé luò lǐ nèi yà]
Godofredo 戈多弗雷多 [gē duō fú léi duō]
Gómez 戈麦斯 [gē mài sī]
Góngora 贡戈拉 [gòng gē lā]
González 冈萨雷斯 [gāng sà léi sī]
Gonzalo 贡萨洛 [gòng sà luò]
Gonzalo 贡萨罗 [gòng sà luó]
Gorka 戈尔卡 [gēr kǎ]
Gorostiza 戈罗斯蒂萨 [gē luó sī dì sà]
Goya 戈雅 [gē yǎ]
Graciano 格拉西亚诺 [gé lā xī yà nuò]
Graciela 格拉谢拉 [gé lā xiè lā]
Graco 格拉科 [gé lā kē]
Gracos 格拉科斯 [gé lā kē sī]
Gregorio 格雷戈里噢 [gé léi gē lǐ ō]
Gregorio 格雷戈里奥 [gé léi gē lǐ ào]
Grosso 格罗索 [gé luó suǒ]
Guadalupe 瓜达卢佩 [guā dá lú pèi]
Gualterio 瓜尔特里奥 [guār tè lǐ ào]
Guerrero 格雷罗 [gé léi luó]
Guevara 格瓦拉 [gé wǎ lā]
Guido 吉多 [jí duō]
Guillén 纪廉 [jì lián]
Guillermina 吉列米娜 [jí liè mǐ nà]
Guillermo 吉列尔莫 [jí lièr mò]
Guiomar 吉奥马尔 [jí ào mǎr]
Guiraldes 吉拉尔德斯 [jí lār dé sī]
Gula 古拉 [gǔ lā]
Gumersindo 古梅辛多 [gǔ méi xīn duō]
Gustavo 古斯塔沃 [gǔ sī tǎ wò]
Guzmán 古斯曼 [gǔ sī màn]
Hawa 哈瓦 [hā wǎ]
Héctor 赫克托 [hè kè tuō]
Hella 赫拉 [hè lā]
Heriberto 埃里韦托 [āi lǐ wéi tuō]
Hernan 埃尔南 [āir nán]
Hilda 希尔达 [xīr dá]
Horacio 奥拉希奥 [ào lā xī ào]
Iala 亚拉 [yà lā]
Ian 扬 [yáng]
Ibánez 伊瓦涅斯 [yī wǎ niè sī]
Ibárruri 伊巴露丽 [yī bā lù lì]
Idoia 伊多娅 [yī duō yà]
Iglesia 伊格莱西亚 [yī gé lái xī yà]
Iglesias 伊格莱西亚斯 [yī gé lái xī yà sī]
Ignacio 伊格纳西噢 [yī gé nà xī ō]
Ignacio 伊格纳西奥 [yī gé nà xī ào]
Ildefonso 伊尔德丰索 [yīr dé fēng suǒ]
Iliana 伊里亚娜 [yī lǐ yà nà]
Ilse 伊尔瑟 [yīr sè]
Imai 伊马伊 [yī mǎ yī]
Indalecio 因达莱西奥 [yīn dá lái xī ào]
Ines 伊内斯 [yī nèi sī]
Inés 伊内斯 [yī nèi sī]
Inma 因马 [yīn mǎ]
Inocencio 伊诺森西奥 [yī nuò sēn xī ào]
Inocente 伊诺森特 [yī nuò sēn tè]
Inrid 因利特 [yīn lì tè]
Iñaki 因亚吉 [yīn yà jí]
Iraia 意拉亚 [yì lā yà]
Irantzu 意兰祝 [yì lán zhù]
Irene 伊雷内 [yī léi nèi]
Ireneo 伊雷内奥 [yī léi nèi ào]
Iris 埃里斯 [āi lǐ sī]
Irma 伊尔玛 [yīr mǎ]
Irma 伊尔马 [yīr mǎ]
Isa 伊莎 [yī shā]
Isaac 艾萨克 [ài sà kè]
Isabel 伊莎贝尔 [yī shā bèir]
Isabel 伊萨贝尔 [yī sà bèir]
Isaías 伊萨亚斯 [yī sà yà sī]
Isidoro 伊西多罗 [yī xī duō luó]
Isidro 伊西德罗 [yī xī dé luó]
Ismael 伊斯梅尔 [yī sī méir]
Ismael 意斯梅尔 [yì sī méir]
Israel 伊斯雷尔 [yī sī léir]
Isreal 伊斯雷尔 [yī sī léir]
Issac 伊萨克 [yī sà kè]
Istar 伊斯塔尔 [yī sī tǎr]
Itúrbide 伊图尔维德 [yī túr wéi dé]
Itziar 意弛尔 [yì chír]
Ivan 伊万 [yī wàn]
Ivana 伊瓦纳 [yī wǎ nà]
Izquierdo 伊斯基耶多 [yī sī jī yē duō]
Jaaziel 亚阿西尔 [yà ā xīr]
Jacinto 哈辛托 [hā xīn tuō]
Jacobo 哈科沃 [hā kē wò]
Jacques 雅克 [yǎ kè]
Jade 杰德 [jié dé]
Jafena 哈菲娜 [hā fēi nà]
Jaime 海梅 [hǎi méi]
Jaione 哈约内 [hā yuē nèi]
Jairo 哈伊罗 [hā yī luó]
Jaldon 哈尔东 [hār dōng]
Janine 亚尼内 [yà ní nèi]
Jaramillo 哈拉米略 [hā lā mǐ lüè]
Jarelly 哈雷利 [hā léi lì]
Jaume 豪梅 [háo méi]
Javier 哈维尔 [hā wéir]
Javier 哈韦尔 [hā wéir]
Jazmín 豪斯民 [háo sī mín]
Jenifer 赫尼费尔 [hè ní fèir]
Jeréz 赫雷斯 [hè léi sī]
Jerónimo 赫罗尼莫 [hè luó ní mò]
Jesús 赫苏斯 [hè sū sī]
Jesusa 赫苏萨 [hè sū sà]
Jimena 希梅纳 [xī méi nà]
Jiménez 希门尼斯 [xī mén ní sī]
Joan 琼 [qióng]
Joanna 乔安娜 [qiáo ān nà]
Joaquin 华金 [huá jīn]
Joaquín 华金 [huá jīn]
Jocelyn 乔斯琳 [qiáo sī lín]
Joel 约耳 [yuēr]
Johan 约翰 [yuē hàn]
Jonás 霍纳斯 [huò nà sī]
Jonathan 霍纳单 [huò nà dān]
Jordi 霍尔蒂 [huòr dì]
Jorge 豪尔赫 [háor hè]
José María 何塞马丽亚 [hé sāi mǎ lì yà]
José 何塞 [hé sài]
Josefa 何塞法 [hé sāi fǎ]
Josefo 何塞法 [hé sài fǎ]
Josefin 何塞菲娜 [hé sāi fēi nà]
Josefina 何塞菲娜 [hé sài fēi nà]
Joseph 约瑟夫 [yuē sè fū]
Josie 霍西埃 [huò xī āi]
Josué 霍苏埃 [huò sū āi]
Josune 霍苏内 [huò sū nèi]
Juan 胡安 [hú ān]
Juana 胡安娜 [hú ān nà]
Juani 华尼 [huá ní]
Juárez 华雷斯 [huá léi sī]
Judith 茱蒂丝 [zhū dì sī]
Julia 胡利娅 [hú lì yà]
Julia 茱丽亚 [zhū lì yà]
Julián 胡利安 [hú lì ān]
Juliano 胡利亚诺 [hú lì yà nuò]
Julieta 胡列塔 [hú liè tǎ]
Julio 胡莉噢 [hú lì ō]
Julio 胡里奥 [hú lǐ ào]
Justina 胡斯蒂娜 [hú sī dì nà]
Justiniano 胡斯蒂尼亚诺 [hú sī dì ní yà nuò]
Justino 胡斯蒂诺 [hú sī dì nuò]
Justo 胡斯托 [hú sī tuō]
Juvencio 胡文西奥 [hú wén xī ào]
Kali 卡里 [kǎ lǐ]
Kamilar 卡米拉 [kǎ mǐ lā]
Karen 卡伦 [kǎ lún]
Karina 卡莉娜 [kǎ lì nà]
Karine 卡利内 [kǎ lì nèi]
Katia 卡提亚 [kǎ tí yà]
Ken 肯 [kěn]
Kenya 肯亚 [kěn yà]
Kevin 凯文 [kǎi wén]
Keymary 可意马里 [kě yì mǎ lǐ]
Keysha 可意沙 [kě yì shā]
Kurt 库尔特 [kùr tè]
Lain 莱因 [lái yīn]
Lali 拉力 [lā lì]
Lara 拉拉 [lā lā]
Laura 劳拉 [láo lā]
Laurence 劳伦塞 [láo lún sāi]
Lautaro 劳塔罗 [láo tǎ luó]
Lazaro 拉萨罗 [lā sà luó]
Leire 莱乐 [lái lè]
Leon 莱昂 [lái áng]
Leonardo 莱昂纳多 [lái áng nà duō]
Leonel 莱昂内尔 [lái áng nèir]
Leonor 莱昂诺尔 [lái áng nuòr]
Leopoldo 莱奥波尔多 [lái ào bōr duō]
Leslie 莱斯利 [lái sī lì]
Leticia 莱蒂西亚 [lái dì xī yà]
Leyre 莱乐 [lái lè]
Libertad 丽波尔达 [lì bōr dá]
Lidia 莉迪娅 [lì dí yà]
Lidiana 莉迪亚纳 [lì dí yà nà]
Liduvina 利杜维纳 [lì dù wéi nà]
Liena 列娜 [liè nà]
Lilian 莉莲 [lì lián]
Liliana 莉莉亚娜 [lì lì yà nà]
Lina 利纳 [lì nà]
Linda 琳达 [lín dá]
Livia 利维亚 [lì wéi yà]
Lizette 利塞特 [lì sāi tè]
Lizy 利资 [lì zī]
Llorenc 罗雷 [luó léi]
Loida 洛伊达 [luò yī dá]
Lola 罗拉 [luó lā]
Loreley 洛乐雷 [luò lè léi]
Lorena 洛雷纳 [luò léi nà]
Lorenzo 洛伦索 [luò lún suǒ]
Lorraine 洛林 [luò lín]
Lourdes 洛德斯 [luò dé sī]
Luca 卢卡 [lú kǎ]
Lucas 卢卡斯 [lú kǎ sī]
Lucely 卢瑟利 [lú sè lì]
Luci 卢西 [lú xī]
Lucia 卢西亚 [lú xī yà]
Luciana 卢西亚娜 [lú xī yà nà]
Luciano 卢西亚诺 [lú xī yà nuò]
Lucila 卢西拉 [lú xī lā]
Lucy 露西 [lù xī]
Luis 路易斯 [lù yì sī]
Luisa 路伊莎 [lù yī shā]
Luz 卢斯 [lú sī]
Lynn 琳恩 [lín ēn]
Macarena 马卡乐娜 [mǎ kǎ lè nà]
Magali 马加利 [mǎ jiā lì]
Magdalena 马格达莱娜 [mǎ gé dá lái nà]
Maialen 马亚  [mǎ yà ]
Mailam 迈蓝 [mài la]
Maitane 麦达内 [mài dá nèi]
Maite 迈德 [mài dé]
Manuel 曼努埃尔 [màn nǔ āir]
Manuela 曼努埃拉 [màn nǔ āi lā]
Mar 马尔 [mǎr]
Marc 马克 [mǎ kè]
Marcela 马塞拉 [mǎ sāi lā]
Marcelo 马塞洛 [mǎ sāi luò]
Marciolina 马西奥利纳 [mǎ xī ào lì nà]
Marco 马科 [mǎ kē]
Marcos 马科斯 [mǎ kē sī]
Maresa 马雷萨 [mǎ léi sà]
Margaret 马加雷特 [mǎ jiā léi tè]
Margarita 马格利塔 [mǎ gé lì tǎ]
Mari 马里 [mǎ lǐ]
María José 马里亚何塞 [mǎ lǐ yà hé sāi]
María 马里亚 [mǎ lǐ yà]
Mariana 马丽亚娜 [mǎ lì yà nà]
Mariano 玛丽亚诺 [mǎ lì yà nuò]
Maribel 马里韦尔 [mǎ lǐ wéir]
Maricarmen 马丽卡门 [mǎ lì kǎ mén]
Maricruz 马里克鲁斯 [mǎ lǐ kè lǔ sī]
Mariela 马列拉 [mǎ liè lā]
Marilina 马里利纳 [mǎ lǐ lì nà]
Mariluz 马里卢斯 [mǎ lǐ lú sī]
Marimar 马里马尔 [mǎ lǐ mǎr]
Marina 玛里娜 [mǎ lǐ nà]
Mario 马里噢 [mǎ lǐ ō]
Marisa 马丽萨 [mǎ lì sà]
Marisol 马丽索拉 [mǎ lì suǒ lā]
Maritza 马利特萨 [mǎ lì tè sà]
Marlen 马莱因 [mǎ lái yīn]
Marta 玛尔塔 [mǎr tǎ]
Martin 马丁 [mǎ dīng]
Mateo 马特噢 [mǎ tè ō]
Matias 马蒂亚斯 [mǎ dì yà sī]
Matilde 马蒂尔德 [mǎ dìr dé]
Maura 毛拉 [máo lā]
Mauricio 毛里西噢 [máo lǐ xī ō]
Maxima 马克西马 [mǎ kè xī mǎ]
Maximiliano 马西米利亚诺 [mǎ xī mǐ lì yà nuò]
Mayra 迈拉 [mài lā]
Meli 梅里 [méi lǐ]
Melina 梅莉纳 [méi lì nà]
Melisa 梅利萨 [méi lì sà]
Merce 梅尔塞 [méir sāi]
Mercedes 梅塞德斯 [méi sāi dé sī]
Meri 梅丽 [méi lì]
Merrit 梅里特 [méi lǐ tè]
Micaela 米卡俄拉 [mǐ kǎ é lā]
Miguel 米格尔 [mǐ gér]
Miki 米吉 [mǐ jí]
Mila 米拉 [mǐ lā]
Milagros 米拉格罗斯 [mǐ lā gé luó sī]
Miliana 米利亚娜 [mǐ lì yà nà]
Mireya 米雷娅 [mǐ léi yà]
Miriam 米里安 [mǐ lǐ ān]
Mirna 米尔纳 [mǐr nà]
Modesto 莫德斯托 [mò dé sī tuō]
Moli 莫利 [mò lì]
Monica 莫尼卡 [mò ní kǎ]
Montserrat 蒙特塞拉特 [méng tè sāi lā tè]
Monserrat 蒙塞拉特 [méng sāi lā tè]
Nacho 纳稠 [nà chóu]
Nadia 那蒂亚 [nà dì yà]
Nadine 内丁 [nèi dīng]
Nahikari 纳吉卡利 [nà jí kǎ lì]
Nahomi 纳欧米 [nà ōu mǐ]
Nahuel 纳务尔 [nà wùr]
Nancy 南希 [nán xī]
Narciso 纳西索 [nà xī suǒ]
Natalia 纳塔利亚 [nà tǎ lì yà]
Natividad 纳蒂维达德 [nà dì wéi dá dé]
Nazarena 纳萨雷纳 [nà sà léi nà]
Nelson 纳尔逊 [nàr xùn]
Nerea 内雷亚 [nèi léi yà]
Neus 内务斯 [nèi wù sī]
Nezahualcoyotl 内萨瓦尔科尤 [nèi sà wǎr kē yóu]
Nicolas 尼古拉斯 [ní gǔ lā sī]
Nicole 尼科乐 [ní kē lè]
Nieves 涅韦斯 [niè wéi sī]
Noa 诺阿 [nuò ā]
Noelia 诺埃利亚 [nuò āi lì yà]
Noemi 诺诶米 [nuò 诶mǐ]
Nora 诺拉 [nuò lā]
Norberto 诺韦尔托 [nuò wéir tuō]
Norma 诺尔玛 [nuòr mǎ]
Nuhaset 努哈瑟特 [nǔ hā sè tè]
Nuria 努里亚 [nǔ lǐ yà]
Obdulio 奥夫杜略 [ào fū dù lüè]
Obligado 奥夫利加多 [ào fū lì jiā duō]
Obregón 奥夫雷贡 [ào fū léi gòng]
Ochoa 奥乔亚 [ào qiáo yà]
Octaviano 奥克塔维亚诺 [ào kè tǎ wéi yà nuò]
Octavio 奥克塔维奥 [ào kè tǎ wéi ào]
Octavio 奥克达维哦 [ào kè dá wéi ó]
Odón 奥东 [ào dōng]
Ofelia 奥菲利亚 [ào fēi lì yà]
Ofelia 奥费莉亚 [ào fèi lì yà]
O'Híggins 奥希金斯 [ào xī jīn sī]
Ojeda 奥赫达 [ào hè dá]
Olegario 奥莱加里奥 [ào lái jiā lǐ ào]
Olga 奥尔加 [àor jiā]
Olivares 奥利瓦雷斯 [ào lì wǎ léi sī]
Oliveira 奥利维拉 [ào lì wéi lā]
Oliverio 奥利维里奥 [ào lì wéi lǐ ào]
Omar 奥马尔 [ào mǎr]
Ona 奥纳 [ào nà]
Onésimo 奥内希莫 [ào nèi xī mò]
Onetti 奥内蒂 [ào nèi dì]
Onofre 奥诺弗雷 [ào nuò fú léi]
Oréstes 奥雷斯特斯 [ào léi sī tè sī]
Oriol 奥里奥尔 [ào lǐ àor]
Orlando 奥尔兰多 [àor lán duō]
Orozco 奥罗斯科 [ào luó sī kē]
Orrego 奥雷戈 [ào léi gē]
Ortega 奥尔特加 [àor tè jiā]
Ortiz 奥尔蒂斯 [àor dì sī]
Oscar 奥斯卡 [ào sī kǎ]
Oseas 奥塞亚斯 [ào sài yà sī]
Osmundo 奥斯孟多 [ào sī mèng duō]
Osorio 奥索里奥 [ào suǒ lǐ ào]
Ossio 奥西奥 [ào xī ào]
Osvaldo 奥斯瓦尔多 [ào sī wǎr duō]
Oswaldo 奥斯瓦尔多 [ào sī wǎr duō]
Otón 奥顿 [ào dùn]
Ovidio 奥维迪奥 [ào wéi dí ào]
Pableras 帕贝乐拉斯 [pà bèi lè lā sī]
Pablo 巴勃罗 [bā bó luó]
Pacha 帕茶 [pà chá]
Paco 帕科 [pà kē]
Paloma 帕罗马 [pà luó mǎ]
Pamela 帕梅拉 [pà méi lā]
Paola 宝拉 [bǎo lā]
Patricia 帕特里西娅 [pà tè lǐ xī yà]
Patxi 帕池 [pà chí]
Pau 帕务 [pà wù]
Paula 保拉 [bǎo lā]
Paulo 保洛 [bǎo luò]
Paz 帕斯 [pà sī]
Pedro 佩德罗 [pèi dé luó]
Pepe 佩佩 [pèi pèi]
Percy 珀西 [pò xī]
Perla 佩尔拉 [pèir lā]
Peter 彼得 [bǐ dé]
Petra 佩德拉 [pèi dé lā]
Pilar 皮拉尔 [pí lār]
Pol 波尔 [bōr]
Ponce 庞塞 [páng sāi]
Presentacion 普雷森塔松 [pǔ léi sēn tǎ sōng]
Priscila 普里西利亚 [pǔ lǐ xī lì yà]
Puri 普里 [pǔ lǐ]
Queralt 克拉尔特 [kè lār tè]
Quim 塞马 [sāi mǎ]
Raf 拉福 [lā fú]
Rafael 拉斐尔 [lā fěir]
Ramiro 拉米罗 [lā mǐ luó]
Ramon 拉蒙 [lā méng]
Ramsey 拉姆塞 [lā mǔ sāi]
Randol 兰多尔 [lán duōr]
Raquel 拉克尔 [lā kèr]
Raul 劳尔 [láor]
Rebeca 丽贝卡 [lì bèi kǎ]
Regina 雷希纳 [léi xī nà]
Reinaldo 雷纳尔多 [léi nàr duō]
Remedios 雷梅蒂噢斯 [léi méi dì ō sī]
Remigio 雷米希噢 [léi mǐ xī ō]
Rene 雷内 [léi nèi]
Renzo 伦索 [lún suǒ]
Reyes 雷耶斯 [léi yē sī]
Ricardo 里卡多 [lǐ kǎ duō]
Rigoberto 里戈韦托 [lǐ gē wéi tuō]
Roberta 罗伯塔 [luó bó tǎ]
Roberto 罗伯托 [luó bó tuō]
Rocio 罗希噢 [luó xī ō]
Rodolfo 鲁道夫 [lǔ dào fū]
Rodrigo 罗德里戈 [luó dé lǐ gē]
Rogelio 罗赫里噢 [luó hè lǐ ō]
Roger 罗赫尼 [luó hè ní]
Roman 罗曼 [luó màn]
Romina 罗米纳 [luó mǐ nà]
Rosa 洛沙 [luò shā]
Rosario 罗莎里噢 [luó shā lǐ ō]
Rosendo 罗森多 [luó sēn duō]
Roxana 罗克萨娜 [luó kè sà nà]
Ruben 鲁文 [lǔ wén]
Rufo 鲁福 [lǔ fú]
Ruiman 鲁伊曼 [lǔ yī màn]
Ruth 鲁思 [lǔ sī]
Sabela 萨韦拉 [sà wéi lā]
Sabrina 萨夫利娜 [sà fū lì nà]
Salva 萨尔瓦 [sàr wǎ]
Salvador 萨尔瓦多 [sàr wǎ duō]
Sams 萨姆斯 [sà mǔ sī]
Samuel 萨姆尔 [sà mǔr]
Sandra 赞德拉 [zàn dé lā]
Santiago 圣地亚哥 [shèng dì yà gē]
Santos 桑托斯 [sāng tuō sī]
Sara 萨拉 [sà lā]
Sasha 萨沙 [sà shā]
Sebastian 塞瓦斯蒂安 [sāi wǎ sī dì ān]
Serafin 塞拉芬 [sāi lā fēn]
Sergio 塞尔希噢 [sāir xī ō]
Serrana 塞拉娜 [sāi lā nà]
Shalia 莎里亚 [shā lǐ yà]
Sharon 莎伦 [shā lún]
Shayaska 沙雅斯卡 [shā yǎ sī kǎ]
Sierra 谢拉 [xiè lā]
Silvia 西尔维亚 [xīr wéi yà]
Silvina 西尔维纳 [xīr wéi nà]
Simon 西蒙 [xī méng]
Sing 辛格 [xīn gé]
Sofia 索菲娅 [suǒ fēi yà]
Sol 索尔 [suǒr]
Soledad 索雷达 [suǒ léi dá]
Sonia 索尼亚 [suǒ ní yà]
Soraya 索拉亚 [suǒ lā yà]
Sue 苏埃 [sū āi]
Susana 苏萨娜 [sū sà nà]
Tácito 塔西托 [tǎ xī tuō]
Tadeo 塔德奥 [tǎ dé ào]
Tamara 塔马拉 [tǎ mǎ lā]
Tania 达尼亚 [dá ní yà]
Tatiana 达蒂亚娜 [dá dì yà nà]
Teja 特哈 [tè hā]
Tejada 特哈达 [tè hā dá]
Telémaco 特莱马科 [tè lái mǎ kē]
Telésforo 特莱斯福罗 [tè lái sī fú luó]
Tello 特略 [tè lüè]
Telmo 特尔莫 [tèr mò]
Temístocles 特米斯托克莱斯 [tè mǐ sī tuō kè lái sī]
Tenorio 特诺里奥 [tè nuò lǐ ào]
Teo 特噢 [tè ō]
Teodoro 特奥多罗 [tè ào duō luó]
Teodosio 特奥多西奥 [tè ào duō xī ào]
Teódulo 特奥杜洛 [tè ào dù luò]
Teófilo 特奥菲洛 [tè ào fēi luò]
Tere 特雷 [tè léi]
Terencio 特伦西奥 [tè lún xī ào]
Teresa 特雷莎 [tè léi shā]
Tertuliano 特图利亚诺 [tè tú lì yà nuò]
Terviño 特雷维尼奥 [tè léi wéi ní ào]
Thelma 塞尔玛 [sāir mǎ]
Tíbulo 蒂武洛 [dì w)

 
 

Hoy habia 64700 visitantes (188735 clics a subpáginas) ¡Aqui en esta página!

 

 
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis